RSS

Το Συμπόσιο στον Τύπο

Το Συμπόσιο στον Τύπο

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαΐου 2, 2011 in Uncategorized

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΕΩΝ

2ο Συμπόσιο ΠΕΕΠΟΘΕ

«Με τον παλμό του πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο»

Αθήνα 1-3 Απρίλη 2011  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΕΩΝ

 

Στο πλαίσιο της «Αγοράς Ιδεών», οι σύνεδροι μοιρασμένοι σε ομάδες διαλόγου αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε συγκεκριμένους άξονες του θέματος του Συμποσίου και στη συνέχεια παρουσίασαν τα κύρια σημεία της συζήτησης στην Ολομέλεια. Ακολουθεί μια σύνθεση των προβληματισμών και των προτάσεων που κατατέθηκαν με εστίαση (α) στην οριοθέτηση του πολιτισμικού σχολείου, (β) στις συνθήκες και προϋποθέσεις για τη διάχυση του πολιτισμού στο σχολείο και (γ) στη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι σε μια Ομάδα διαλόγου συμμετείχαν και μαθητές.

Α. ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Αναζητώντας μια οριοθέτηση του θέματος οι απόψεις των συνέδρων συνέκλιναν στα εξής:

Ø Σχολείο ανοιχτό σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, οι οποίες  καλλιεργούνται, αναπτύσσονται και  διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών.

Ø Σχολείο ζωντανό, όπου τα παιδιά μαθαίνουν «την τέχνη να ζουν» γιατί «πολιτισμός δεν είναι μόνον οι τέχνες αλλά η ίδια η ζωή». Κάτω από αυτό το πρίσμα ο πολιτισμός στο σχολείο ορίστηκε ως συνάρτηση της συμπεριφοράς μας, των αξιών μας, του τρόπου έκφρασης των συναισθημάτων μας, της  ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων και της μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας συνεργασίας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της παροχής ευκαιριών για δημιουργία.

Ø Άξονες πολιτισμικών παρεμβάσεων στο σχολείο  εντοπίστηκαν η  με κάθε μέσο επικοινωνία και ιδιαίτερα η  σχέση με τον «άλλο»,  η κοινωνική συνείδηση  και η καλλιτεχνική έκφραση.

Ø Η έννοια της αισθητικής αγωγής είναι ευρύτερη από τη διδασκαλία των επιμέρους τεχνών. Απώτερη επιδίωξη θα πρέπει να είναι, πέρα από την εξοικείωση με τους κώδικες κάθε τέχνης, η αναζήτηση ευκαιριών για απόλαυση που αντλείται από τις τέχνες και για επικοινωνία μέσα από διαύλους προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  – ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

Επισημάνθηκε η ανάγκη οικονομικής υποστήριξης, κυρίως για θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή, την επιμόρφωση και την υποστήριξη, ωστόσο, οι σύνεδροι εστίασαν στον επαναπροσδιορισμό αντιλήψεων και στάσεων τόσο των σχεδιαστών της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς όλες οι ομάδες συμφώνησαν ότι ακόμη και στο «φτωχό» σχολείο μπορούμε να παράγουμε πολιτισμό, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες, «ανοίγοντας» το σχολείο σε συνεργασίες και αλλάζοντας νοοτροπία. Σε επίπεδο σχολικής κοινότητας το θέμα που συζητήθηκε ευρύτερα σε όλες τις ομάδες αφορούσε τη συνυπευθυνότητα όλων των μελών της. Αναλυτικότερα:

Τι απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς ένα παλλόμενο από πολιτισμό σχολείο;

Ø Αλλαγή αντίληψης και στάσης απέναντι στη μάθηση. Αναθεώρηση των παγιωμένων αντιλήψεων, ιδιαίτερα  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που υποχρεώνουν τον καθηγητή να «εγκλωβίζεται» στην ειδικότητά του. Με μέσα την τέχνη, τον λόγο, τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, την εστίαση στα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες μπορούμε να διδάξουμε πολιτισμό.

Ø Ποιότητα διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, βιωματική μάθηση.

Ø Δημιουργία πυρήνων πολιτισμού στα σχολεία, από συσπειρώσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, η δράση των οποίων μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τη σχολική κουλτούρα.

Ø Αξιοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης κάθε γνωστικού αντικειμένου με θέματα πολιτισμού. Κάθε εκπαιδευτικός να «ανοίγει» το μάθημά του στον πολιτισμό.

Ø Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ø Επικοινωνία /συνεργασία μεταξύ συναδέλφων (σχεδιασμός από κοινού διδακτικών ενοτήτων, συνδιδασκαλίες κλπ).

Ø Εξοικείωση με τη χρήση των τεχνών ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

Ø Υπέρβαση της νόρμας. Να τολμά ο εκπαιδευτικός στην υλοποίηση ιδεών χωρίς υποταγή σε κλισέ.

Τι απαιτεί από τους μαθητές ένα παλλόμενο από πολιτισμό σχολείο;

Ø Συμμετοχή των μαθητών. Οι μαθητικές κοινότητες να γίνουν κοινότητες πολιτισμού. Με αυτή τη βάση να ξαναγραφεί ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων. Η «Αγορά Ιδεών» να εφαρμοστεί στα σχολεία.

Ø Δημιουργία κατάλληλου κλίματος ώστε να αναλάβουν οι μαθητές ευθύνες.

Τι απαιτεί από τους γονείς ένα παλλόμενο από πολιτισμό σχολείο;

Ø Συνεργασία με σχολείο. Ενεργός συμμετοχή στη σχολική ζωή.

Ø Συνεισφορά γονέων καλλιτεχνών, επιστημόνων κλπ.

 

Ως βασικές προϋποθέσεις για όλα αυτά αναδείχθηκαν: η διαμόρφωση κλίματος ενθάρρυνσης στο σχολείο, που θα επιτρέπει τον πειραματισμό και την καινοτομία, η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών και η μέριμνα της Πολιτείας για επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Ø Δημιουργία υποχρεωτικής ζώνης πολιτισμού, εντός ωρολογίου προγράμματος, για ευρύτερης θεματολογίας σχέδια εργασίας, ανάλογα με τις επιλογές μαθητών και εκπαιδευτικών (προαιρετικότητα).

Ø Ευελιξία Προγράμματος Σπουδών.

Ø Δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ασχοληθούν με διάφορες μορφές τέχνης (κυρίως στο γυμνάσιο), με αύξηση των ωρών Αισθητικής Αγωγής και στις 2 βαθμίδες.

Ø Εγκάρσια διάχυση θεμάτων πολιτισμού στα γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με τη διάθεση συγκεκριμένου χρόνου ανά μάθημα για εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας.

Ø Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών, σχολείων φορέων και δημιουργίας δικτύων.

Ø Επιμόρφωση των διδασκόντων σε θέματα μεθοδολογίας μέσα από βιωματικές, συμμετοχικές, συνεργατικές διαδικασίες.

Ø Εισαγωγή αντίστοιχων μαθημάτων σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε θέματα τέχνης και πολιτισμού και την εξοικείωσή τους με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Ø Ενίσχυση του ρόλου των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, εφόσον έχουν τη δυνατότητα  παρουσίασης εναλλακτικών προτάσεων σε θέματα του πολιτισμού, αφού λαμβάνουν τόσο τα μηνύματα από τη βάση όσο και από τις διεθνείς συνθήκες / ρεύματα.

Ø Συστηματική επιμόρφωση των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων.

Ø Θέσπιση σαφών κριτηρίων αξιολόγησης / επιλογής των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων (π.χ. συνάφεια μεταπτυχιακής επιμόρφωσης κλπ).

Ø Κίνητρα για την ανάληψη των αντίστοιχων θέσεων.

Ø Συνεργασία υπουργείων (π.χ. Παιδείας – Πολιτισμού).

Ø Διορισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε όλες τις βαθμίδες.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Απρίλιος 18, 2011 in Uncategorized

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών
Πολιτιστικών Θεμάτων

Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα
ζωντανό σχολείο

Το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, «Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο», θα πραγματοποιηθεί 1 – 3 Απριλίου 2011, στις εγκαταστάσεις των Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα στον Άλιμο (Αθήνα).

Στόχοι του Συμποσίου είναι η προβολή του ζέοντος πολιτισμού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως διαφαίνεται μέσα από τα προαιρετικά πολιτιστικά τους προγράμματα, και η προώθηση του σύγχρονου δημιουργικού σχολείου. Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και σε όσους ενδιαφέρονται για το διάλογο των τεχνών και την προώθηση των πολιτιστικών διεργασιών στο σχολείο.

Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει εισηγήσεις, προβολή μαθητικών ταινιών και καλλιτεχνικά δρώμενα από εκπροσώπους του εκπαιδευτικού και του μαθητικού δυναμικού διαφόρων περιοχών της χώρας, happenings, αγορά ιδεών, καθώς και στρογγυλό τραπέζι με διακεκριμένους επιστήμονες. Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες θα αναλύσουν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους στις οποίες στηρίζεται η πολιτιστική σχολική δημιουργία και θα συζητήσουν για την Αισθητική Αγωγή και τη θέση του Πολιτισμού στο Νέο Σχολείο.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 53 εισηγήσεις και 37 βιωματικά εργαστήρια με ποικίλα θέματα, όπως: «ΒιντεοΜουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας», «Κατασκευή Μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά», «Η μοναξιά του επιστήμονα. Το Εκπαιδευτικό Δράμα στη διδασκαλία της Φυσικής», «Χορεύοντας μια ιστορία», «Τέχνη από ανακυκλώσιμα υφάσματα», «Διαδρομές-ίχνη ανθρώπων. Θεατρικό εργαστήρι», «Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις ως δυνατότητες αλλαγής. θεατρικό εργαστήριο», «Οι ιδιαιτερότητες της κινηματογραφικής δημιουργίας με παιδιά και εφήβους», .«Με το βλέμμα του Άλλου: δημιουργική γραφή και παιχνίδι με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον», «Μεταμορφώσεις της πέτρας, εργαστήρι ψηφιδωτού» κ.ά.

Η οργάνωση του Συμποσίου περιλαμβάνει επίσης εικονική έκθεση μαθητικών εικαστικών έργων με θέμα «Ρυθμό και χρώμα θέλει το σχολείο». Η έκθεση, που είναι επισκέψιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση http://morfespolitismou.blogspot.com, παρουσιάζει περίπου 200 έργα από σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις εγγραφής στο Συμπόσιο και προεγγραφή στα εργαστήρια βλ. http://peepothe.blogspot.com

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαρτίου 21, 2011 in Uncategorized

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΕΕΠΟΘΕ 2011

ΤΟ «ΒΗΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ» ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥ. ΣΤΙΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή στο συμπόσιο είναι 30,00 ευρώ για όλους τους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στις εργασίες. 10,00 ευρώ για τους φοιτητές, τους μαθητές και τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΕΠΟΘΕ. Οι εισηγητές, εμψυχωτές και μαθητές που δεν θα παρακολουθήσουν τις εργασίες δεν πληρώνουν εγγραφή. Οι εγγραφέντες, εκτός από τη συμμετοχή στις εργασίες, δικαιούνται φάκελο, καφέ, ελαφρύ γεύμα και διάφορες προσφορές από τους συνεργαζόμενους φορείς.

(αντίστοιχες σελίδες, ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΡΩΜΕΝΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

2.Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί 1,2,3 Απριλίου 2011 στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα, Πυθαγόρα 6-8 στον Άλιμο

(αντίστοιχες σελίδες, ΑΦΙΣΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ, ΠΩΣ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ… )

3. Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα θα προβάλλονται πάνω από 30 μαθητικές ταινίες μικρού μήκους ενώ σε άλλο ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Εκπαιδευτηρίων οι σύνεδροι θα μπορούν να επισκεφτούν την εικαστική έκπληξη της φετινής χρονιάς «Ρυθμό και χρώμα θέλει το σχολείο» που έχει αναλάβει να επιμεληθεί η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη .

(αντίστοιχες σελίδες, ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΦΙΣΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ )

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαρτίου 21, 2011 in Uncategorized

 

Γιατί υπάρχουν ακόμη όνειρα

 
Σχολιάστε

Posted by στο Μαρτίου 12, 2011 in Uncategorized

 

ΘΕΛΕΙ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
1 σχόλιο

Posted by στο Μαρτίου 12, 2011 in Uncategorized

 

>2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. "Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο"

>

Αρ. Πρωτ.: 80/2010

Αθήνα, 22-11-2010

Προς: τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπόψη: των Υπευθύνων Πολιτιστικών
Θεμάτων

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ.

Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καταρχάς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία που μπορεί να έχει το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο που οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων με στόχο την προβολή του ζέοντος πολιτισμού στα σχολεία μας. Η ανταπόκριση που είχαμε ως τώρα μας επιτρέπει να προσδοκούμε την αύξηση των συμμετοχών και την ευρύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί o στόχος του Συμποσίου. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Δεκεμβρίου. Σας καλούμε, λοιπόν, εκ νέου να κινητοποιηθείτε και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της περιοχής σας στο Συμπόσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς επίσης και τα ερωτήματα που τέθηκαν από συναδέλφους, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την περαιτέρω συνεργασία μας.

Θεωρούμε σκόπιμο, πρώτα πρώτα, να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της συμμετοχής στο Συμπόσιο. Η συμμετοχή, ως προς το περιεχόμενο, αφορά επιλεγμένα Πολιτιστικά Προγράμματα κάθε είδους τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί στο παρελθόν ή πρόκειται να υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά. Με την ευκαιρία του Συμποσίου δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η ποικιλομορφία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν διάφορους τομείς του πολιτισμού συνδυάζοντας την έρευνα με την καλλιτεχνική δημιουργία. Δεδομένου, μάλιστα, ότι το σχολικό έτος 2010-2011 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ το 2011-2012 στον εθελοντισμό, δίνεται επίσης η ευκαιρία, στο πλαίσιο του Συμποσίου, να προβληθούν Πολιτιστικά Προγράμματα που αναδεικνύουν τη στενή σχέση του πολιτισμού με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τον εθελοντισμό.

Διευκρινίζουμε ακόμη ότι ευπρόσδεκτες είναι οι παρακάτω μορφές συμμετοχής, τις οποίες αναμένεται ότι θα επιλέξει και θα υποστηρίξει ποικιλοτρόπως ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών σε κάθε Διεύθυνση.

Παρουσίαση Πολιτιστικού Προγράμματος με τη μορφή σύντομης εισήγησης (10′ – 15′)

Θα ήταν σημαντικό η παρουσίαση να γίνει από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τους μαθητές που πραγματοποίησαν το πρόγραμμα. Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών μπορεί, εξάλλου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναλάβει ο ίδιος την παρουσίαση Πολιτιστικών Προγραμμάτων, τα οποία κατά τη γνώμη του αποτελούν ενδιαφέρουσες καινοτόμες προτάσεις.

Βιωματικό εργαστήριο δυόμιση ωρών

Το εργαστήριο έχει βασικό στόχο να καταδείξει τη διαδικασία έρευνας και δημιουργίας στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματος, π.χ. για το γύρισμα μιας ταινίας μικρού μήκους, για τη συγγραφή και το ανέβασμα ενός θεατρικού έργου, για τη διερεύνηση ενός κοινωνικού θέματος κ.ά. Την εμψύχωση του εργαστηρίου μπορεί να την αναλάβει η ομάδα που πραγματοποίησε το πρόγραμμα. Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών μπορεί να συνεργαστεί με την ομάδα ή να αναλάβει την εμψύχωση ενός εργαστηρίου το οποίο θα σχεδιάσει ο ίδιος. Τονίζεται ότι ο εμψυχωτής αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου σε υλικά και σε τεχνικό εξοπλισμό (τουλάχιστον το laptop).

Προβολή ταινίας μικρού μήκους (έως 10′, σε μορφή .avi, .mpg ή .wmv), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος.

Καλλιτεχνικό δρώμενο κάθε είδους, χορευτικό, θεατρικό, μουσικό, κ.ά. (έως 20΄).

Υπογραμμίζεται ότι οι αναγραφόμενοι χρόνοι για κάθε μορφή συμμετοχής είναι ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος επεξεργασίας των δηλώσεων συμμετοχής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μας δώσετε συμπληρωματικά στοιχεία για τις συμμετοχές που προτείνετε, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πλήρη χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Συμπόσιο. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τη διαμόρφωση του προγράμματος να έχουμε μια σύντομη περιγραφή (περίπου πέντε σειρές) για κάθε συμμετοχή που προτείνετε. Δεδομένου μάλιστα ότι είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν στο Συμπόσιο όλες οι αξιόλογες προτεινόμενες δράσεις, είναι σκόπιμο να ιεραρχήσετε τις συμμετοχές της Διεύθυνσής σας προτάσσοντας αυτές που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικές. Σας καλούμε, λοιπόν, να συμπληρώσετε τα αναφερθέντα συμπληρωματικά στοιχεία στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να τη στείλετε έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εξυπακούεται ότι αυτοί δε χρειάζεται να συμπληρώσουν τον πίνακα που συνόδευε την πρώτη επιστολή.

Σημειώνεται ότι, λόγω της παράτασης, δε γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των ενδιαφερομένων και επομένως δεν μπορούμε ακόμη να καθορίσουμε το συνολικό χρόνο που θα διατεθεί σε κάθε ΥΠΟΚΑ. Θα μεριμνήσουμε, φυσικά, ώστε να κατανεμηθεί ο χρόνος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους τους συμμετέχοντες.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί εικονική έκθεση εικαστικών έργων. Απευθύνουμε, λοιπόν, πρόσκληση προς όλες τις σχολικές μονάδες να συμμετάσχουν στην έκθεση με ατομικό ή ομαδικό έργο οποιασδήποτε μορφής (ζωγραφική, χαρακτικό, κολάζ, φωτογραφία ή άλλο) με θέμα «Ρυθμό και χρώμα θέλει το σχολείο». Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να επιλέξει ένα αντιπροσωπευτικό έργο και με δική της ευθύνη να το αναρτήσει στο ειδικό blog της Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. http://morfespolitismou.blogspot.com/. Επιτροπή από εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες θα επιλέξει, στη συνέχεια, από το σύνολο των έργων εκείνο που θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της αφίσας του Συμποσίου. Το έργο που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Κατακόρυφη διάταξη και όγκο 500KB – 2,5 ΜΒ. Καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση των έργων στο ιστολόγιο η 23η Δεκεμβρίου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικώς με την Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. για περισσότερες πληροφορίες.

Σας θυμίζουμε ότι το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις αρχές Απριλίου 2011 και ότι κατά τη διάρκειά του θα γίνουν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ.

Με την πίστη ότι το Συμπόσιο μάς αφορά όλους, εφόσον προβάλλει τη σημασία της πολιτιστικής δημιουργίας στο σύγχρονο σχολείο, καθώς επίσης και το έργο που επιτελούμε ως Υπεύθυνοι Πολιτιστικών, αναμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής της Διεύθυνσής σας και προσβλέπουμε σε περαιτέρω γόνιμη συνεργασία.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Χάρη Αλεξάκη